Bölümler

Orman Mühendisliği Bölümü, mezunlarının yurt ormanlarının korunması ve işletilmesi, orman varlığının arttırılması, erozyonun önlenmesi, orman ürün ve hizmetlerinden toplumun yararlandırılması, orman-toplum ilişkilerinin düzenlenmesi, ülkemizin doğal hayatının korunması, Milli Parkların yönetimi ve işletilmesi, ormanların envanteri ve planlanması konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını amaçlayarak bu doğrultuda ülkemize binlerce Orman Mühendisi yetiştirmiştir.

Orman Mühendisleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra örgütünde, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünde çalışabilmektedir. Ayrıca Araştırma Kurumlarında, Belediyelerde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait fidanlıklarda, ithalat ve ihracat firmalarında ve benzeri birçok alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Orman Mühendisliği Bölümü lisans programı akreditasyon süreci 23 Ocak 2013 tarihinde MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) yapılan başvuru ile başlamıştır. 29 Temmuz 2013’te sunulan Öz Değerlendirme Raporunun kabul görmesiyle devam eden süreç, MÜDEK Takımının 09-11 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurum ziyareti ile başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreci takiben, MÜDEK tarafından 2014 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek yayımlanmıştır. Buna göre; Fakültemiz Orman Mühendisliği BölümüMÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.1 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olan MÜDEK, 15 Haziran 2012 tarihinde ise IEA-Washington Accord’a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.

Bu akreditasyon süreci ile birlikte, İÜC Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Lisans Programı, Türkiye’de eğitim–öğretim faaliyetini sürdüren eşdeğer programlar arasında ilk kez akreditasyon verilen program olmuştur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Mühendislik programları arasında da ilk akredite edilen program olma özelliğini taşımaktadır. MÜDEK akredite linki için tıklayınız.

 

 • 30 Eylül 2019 - 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

     

 

 • 30 Eylül 2019 – 30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

    

 

 • 30 Eylül 2016 – 30 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

    

 

 • 1 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

    

  

Misyon

“Orman, çevre ve ilgili diğer doğal kaynakların, sürdürülebilirlik ile çok yönlü faydalanma ilkelerine ve ekosistem yaklaşımına uygun olarak, yönetimini, işletilmesini ve denetimini, toplumsal bilincin oluşum ve gelişimini sağlayacak, orman mühendisleri yetiştirmektir.”

Vizyon

“Ormancılık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, öğretim ve eğitimde öncü bir bölüm olmaktır.”

 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI EĞİTİM AMAÇLARI

(27 Kasım 2020 tarihli Orman Mühendisliği Bölüm Kurulu kararı ile güncellenmiştir)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü lisans programı mezunları;

 

Orman Mühendisliği Bölümü lisans programı eğitim amaçları (2021-2025 yılları arası) Asgari Başarı Kriteri (%)
EA1. Orman kaynaklarının yönetimi ile ilgili planları yapar, orman ekosisteminin korunması ve sürdürülebilirliği yönünde karşılaşılan problemleri çözer, orman alanlarının ve fonksiyonlarının belirlenmesi, işletilmesi, toplumun ihtiyacı olan ürün ve hizmetlerin sağlanması çalışmalarını yerine getirir. %20
EA2. Orman mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası ölçekte kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında mühendis, danışman, işletmeci ve yönetici kadrolarında görev alır. %30
EA3. Orman mühendisliği ve diğer ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapar, bilimsel araştırma, geliştirme ve proje çalışmalarında görev alır, üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olarak görev yapar. %10

 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Programı eğitim amaçları aşağıda sıralanmaktadır (MÜDEK’in Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri’nin 23.12.2014 tarihinde güncellenmesi nedeniyle ve 25.05.2015 – 24.06.2015 tarihli Orman Mühendisliği Bölüm Akademik Kurulu Toplantıları ve 19 Haziran 2015 tarihli Bölüm Kurulu Toplantısı ve 30 Haziran 2015 tarihli Fakülte Kurulu Toplantısında sonrasında, İÜC Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Çıktıları aşağıda şekilde güncellenmiştir.):

Matematik, fen bilimleri ve Orman Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci, orman mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

 

 
 

 

1982 yılında fakültemizde ikinci bir bölüm olarak Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Orman Endüstri Mühendisleri orman ürünlerini işleyerek ara ürün ya da son ürüne dönüştüren işletmelerde, hammadde temininden satışa kadar değişik birimlerde görev yapabilecek teknik ve yönetsel bilgi donanımına sahip mühendisler olarak yetiştirilmektedir.

Orman Endüstri Mühendisleri Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, TSE gibi çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ancak kamu istihdamı oranı oldukça düşük olup asıl iş sahalarını çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları oluşturmaktadır. Kereste, kaplama, kontrplak, odun esaslı kompozit ürünler, kağıt hamuru gibi daha çok ara ürün üreten, ya da parke, lambri, mobilya, kapı ve pencere doğrama, kağıt vb. nihai ürün üreten kuruluşlarda hammadde temini ve üretimden, pazarlama ve satışa kadar değişik birimlerde görev almaktadırlar.

Misyon

“Orman ürünleri endüstrisi alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip orman endüstri mühendisleri yetiştirmek, yeni ve çevre dostu teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin rasyonel işlenmesi, değerlendirilmesi ve denetiminde yönlendirici olarak sektöre ve toplumun bilinçlendirilmesine öncülük etmektir.”

Vizyon

“Çağdaş eğitim – öğretim ve bilimsel araştırmaları ile alanında lider olmaktır.”

 

 • 30 Eylül 2019 – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

    

 

 • 30 Eylül 2019 – 30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

    

 

 • 30 Eylül 2016 – 30 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

    

 

 • 1 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri

    

  

Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı, mezunlarının

 

 • Orman Endüstri Mühendisliği alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer geliştirmelerini,
 • Masif ahşap, ahşap esaslı levha ve kompozit, mobilya ve dekorasyon, selüloz ve kağıt, odun dışı orman ürünleri endüstrileri gibi ormana dayalı sektörlerde tasarım, üretim, Ar-Ge, kalite kontrol ve planlama, pazarlama gibi işletmecilik faaliyetlerini yerine getirerek değer yaratmalarını, alanındaki yeni teknolojileri, ulusal ve uluslararası standartları takip ederek ve bunları uygulayarak çalıştığı kuruluşların rekabet gücünü artırmalarını,
 • Sanayi-üniversite işbirliği ve yatırım projelerinde görev alarak, işletme yöneticiliğinde tercih edilerek ve ilgili kurumlarda orman endüstri mühendisi istihdamına katkı sağlayarak meslek yaşamlarında lider rol üstlenmelerini,
 • Orman Endüstri Mühendisliği disiplini yanında inşaat, mimarlık, kimya, çevre, enerji, malzeme, işletmecilik ve ormancılık gibi ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda bulunabilmelerini amaçlamaktadır.

 

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI

 

 

Kentsel ve Kırsal alanların değişen çevre koşulları sonucu ortaya çıkan doğal kaynakların tahribi, planlama kararlarının daha dikkatli alınmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Bu durum çevre sorunlarına disiplinler arası bir yaklaşımı zorunlu kılmıştır. Bu nedenle ekoloji, tasarım, mimarlık ve davranış bilimleri ile ilgili detaylı öğretimin yapıldığı Peyzaj Mimarlığı ve çevresel tasarım planlama ilkeleri konularında donanımlı eleman yetiştirecek bir kurumun oluşturulmasını amaçlayan ve 1985 yılında Fakültemizin en genç bölümü olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü kurulmuştur.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları; gerek kentsel gerekse kırsal alanlardaki Çevre Düzenleme ve Alan Planlama çalışmalarında bilgi ve beceri sahibi olmaktadır. Belediyelerin Park Bahçeler Müdürlüğünde; mimari büro, inşaat şirketleri, peyzaj büroları ve özel fidanlıklarda peyzaj mimarı olarak görev yapabilmekte ya da kendi işlerini kurabilmektedir.

Misyon

“Yerleşim alanları, çevresi ve kültürel alanlardaki doğal varlıkların, sürdürülebilirlik duyarlılığı içerisinde planlanması ve korunması amacıyla; bilime ve sanata katkılar yapmak; teknik ve estetik birikimi olan, toplumun bilinçlenmesine rehberlik eden özgün peyzaj mimarları yetiştirmektir”

Vizyon

“Bilim, sanat ve teknoloji dünyası ile kurumsal bağları gelişmiş, eğitim – öğretim ve araştırmada önder olmak”

 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı Eğitim Amaçları

19 Şubat 2021 Tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Paydaş Toplantısında Kabul Edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans programı mezunları;

EA1. Çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak sürdürülebilir, fonksiyonel ve estetik kırsal ve kentsel alanları planlar ve tasarlar;

EA2. Peyzaj mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında (bakanlıklar, belediyeler ve yan kuruluşları), özel sektörde (mimarlık büroları, inşaat şirketleri, peyzaj mimarlığı büroları, özel fidanlıklar gibi) ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici, işletmeci, danışman, denetimci, uygulayıcı gibi görevler alır.

EA3. Peyzaj mimarlığı ve diğer ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapar, bilimsel araştırma, geliştirme ve proje çalışmalarında görev alır, üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olarak görev yapar

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Programı Çıktıları

 • Kırsal ve kentsel peyzajların planlanması ve tasarlanması ile ilgili konularda temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri problem çözümünde kullanabilir
 • Tasarım alanı ve elemanlarına ilişkin olarak 3 boyutlu ve/ veya zaman boyutu ile düşünebilir.
 • Koruma, planlama ve tasarım alanına ilişkin olarak düşüncelerini serbest el çizimleri, modelleme ve grafik sunuşlarla açıklar.
 • Koruma, planlama tasarım ve yönetim konularında taraflar arasında açığa çıkabilecek çatışmaları uzlaştırma ve yönetme yeteneğine sahiptir.
 • Çeşitlilik ve kültürel farklılıkları algılama ve benimseme becerisine sahiptir.
 • Disiplinler arası çalışabilme yeteneğine sahiptir.
 • Nihai ürün olarak çıkaracağı planlama ve tasarımı etkili bir şekilde savunur, eleştirileri değerlendirir.
 • Tasarım ve planlama çalışmalarında ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini (Bilgisayar programları, CBS, AutoCAD, 3D Max, vb.) kullanır.
 • Alanıyla ilgili hukuki mevzuatı bilir ve uygun davranır.
 • Köklü bir üniversitede okumanın avantajlarının farkında olup, metropoliten İstanbul’un sosyal ve kültürel potansiyelini tanır ve bunları mesleki beceriye dönüştürür.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olur.
 • Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.