Döner Sermaye

Ana Başlıklar Halinde Aşağıda Belirtilmiştir
 
1)- Danışmanlık Hizmetleri
  • Orman Mühendisliği
  • Orman Endüstri Mühendisliği
  • Peyzaj Mimarlığı

ile ilgili olan konularda kısa ve uzun süreli danışmanlık,

 

 

 

2)- Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kuruluşları tarafından talep edilecek analizlerle ilgili
    "Orman Fakültesi Laboratuvar Olanakları"

 

   a)- Laboratuvarlar ve yapılabilen analizler
  
 b)- Selüloz, Kağıt, Karton Ambalaj Testleri

 

 

Hizmet işleyiş süreci

Başvuru Formu

Testlerin Listesi

 

 

   c)- Su Analizleri
   d)- Toprak Tahlili ve Raporu
   e)- Orman Endüstri atıklarının analizi ve danışmalığı

 

 

 

 
3)- Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kuruluşları tarafından talep edilecek;

            a. Bilimsel Görüş, Hukuksal ve Teknik Mütalaa hazırlamak,

            b. Proje, Araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,

            c. Seminer, Konferans, Sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

            d. Kamu kuruluşları, Kamu yararına çalışan kuruluş, dernek ve vakıfların düzenlediği seminer, konferans, kısa ve uzun süreli eğitim kurslarında  görev almak, ders vermek.

            e. Ağaç Rölöve Planı ve Raporu,

            f. Ağaç Revizyon Planı ve Raporu,

            g. Ağaç Revizyon ve Transplantasyon Raporu,

            h. Ağaç Bakım ve Onarım Raporu,

            i. Peyzaj Projeleri (Proje-Uygulama-İzleme),

            j. Ağaçlandırma Projeleri,

            k. Ağaçlı ve Ağaçsız Alanların Plankotesi,

            l. Orman Amenajman Planları,

           m. Yol Şebeke Planları,

           n. Flora ve Fauna ile ilgili Raporlar,

           o. Ekosistem Değerlendirme Raporları,

           p. Rehabilitasyon Proje ve Raporları,

           r. Yaban Hayatı ile ilgili Proje ve Raporlar,

           s. Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Raporlar,

           t. Odun Anatomisi İle İlgili Analiz ve Raporlar,

           u. Ahşap ve Orman Ürünlerine Yönelik Testler ve Raporlar,

           v. Ağaçlara Zarar Veren Böcek Hastalıkları İle İlgili Raporlar,

           w. Ahşaba Zarar Veren Böcek Hastalıkları İle İlgili Raporlar,

           x. Su Yönetim Planları,

           y. Arazi Kullanım Planları,

           z. Mera Islah Projeleri,

          aa. Havza Yönetim Planları,

          bb. Arazi Kabiliyet Sınıflaması,

          cc. Fidanlık Hizmetleri,

          dd. Fizibilite Raporları,

          ee. 5531 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sair İşler,

          ff. Verilen Eğitimler

 

4-) Talep edilecek “HİZMETLERİN İŞLEYİŞ SÜRECİ”

   a-) Başvuran KİŞİ İSE:

  • Müracaat dilekçesinde, kişiye ait adres ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.

Not: Gayrimenkul ile ilgili talepler için, tapu fotokopisi eklenmelidir.

   b-) Başvuran FİRMA İSE: 

  • Başvuru antetli kağıtla olmalı veya dilekçeye kaşe basılmış olmalı,
  • Firma adına başvuru yapan kişiye ait imza sirküsü ve bu kişi adına düzenlenmiş vekâletname, dilekçe ekinde verilmelidir.

Not: Gayrimenkul ile ilgili talepler için, tapu fotokopisi eklenmelidir.

   c-) Talepler:

  • Yapılması talep edilen işin içeriği açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
  • Eğer herhangi bir standart söz konusu ise standart numarası belirtilmelidir.

   d-) Hesap Adı: 

İ.Ü.C. ORMAN FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ 

HALK BANKASI-BEYAZIT ŞUBESİ İBAN NO : TR140001200982000004000303

   e-) Kişi veya Firmaya ait müracaat dilekçesindeki bilgiler ile dekont bilgileri aynı olmalıdır.
   f-) Fatura bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.

Not : Fakültemiz "Döner Sermaye Birimi" işletmesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin faturalar, ilgili hizmete ait ödemenin yapıldığı tarihte kesilmektedir. Kişi veya firmaların bu durumu göz önünde tutarak takip ve muhasebe yapması gereklidir.

Detaylı bilgi için : orman@istanbul.edu.tr

 İrtibat Telefonları  (212) 338 24 00 - Dahili 25237 – 25238
 Faks  (212) 226 11 13
 E-Posta      orman.dnr@iuc.edu.tr
 Halk Bankası Beyazıt Şubesi İBAN NO      TR140001200982000004000303