Fakültemiz

Misyonumuz

“Orman, çevre ve ilgili diğer doğal kaynakların, tüm ürün ve işlevlerinin sürdürülebilir yönetimi, işletilmesi ve denetimi kapsamında; yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi üreterek öğretime ve uygulamaya yansıtmak, kamu yararına ve etik kurallara uygun davranan bireyler yetiştirmek, kamuoyunu bilinçlendirmek, kaynakların toplumsal sürdürülebilirliğe katkısını geliştirmek ve bu konularda öncülük yapmaktır.”

Vizyonumuz

“Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini oluşturan, mezunları öncelikle tercih edilen, çalışanları, öğrencileri, mezunları ve toplum ile bütünleşen, disiplinler arası sinerji yaratan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile kurumsal bağ kuran, misyonu ile ilgili politikaların geliştirilmesinde öncü bir fakülte olmaktır.”Türkiye’de ormancılık eğitimi, 17 Kasım 1857 tarihinde İstanbul’da açılan "Orman Okulu" ile başlamıştır. Fransızlar tarafından kurulan bu okulda öğrenim dili Fransızca'dır. Bu eğitim-öğretim, 11 Temmuz 1880 tarihinden itibaren "Orman ve Maadin Mektebi"nde, 1893 yılından itibaren ise "Halkalı Ziraat Yüksek Okulu"nda devam etmiş, 1903 yılında okulun adı “Halkalı Ziraat ve Orman Mektebi Alisi” olarak değiştirilmiştir. 1910 yılında ormancılık öğretimi bağımsızlaşarak, “Orman Mektebi Alisi” kurulmuştur. Okul, çeşitli tarihlerde yer değiştirmiş, 1922 yılında bugün öğretimin sürdürüldüğü İstanbul Bahçeköy’deki binasına kavuşmuştur.

1926 yılında Müdürlük yerine Rektörlük ile yönetilmeye başlanmış, böylece Türk Yüksek Öğretim tarihinde ilk kez bir Fakülte Rektörlükle yönetilmiştir. 1934 yılına kadar sırasıyla Ahmet Emin, Neşet Bey ve Mazhar Diker Rektör olarak görev yapmışlardır.

Üniversite Reformu Kanunu ile 1934 yılında Orman Fakültesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne 5. Fakülte olarak bağlanmıştır.Orman Fakültesi Yüksek Ziraat Enstitüsü içerisinde tam bir akademik hüviyete kavuşmuş ve çeşitli ormancılık konularında bilimsel araştırmalar başlatılmıştır. 1947 yılında ilk doktora çalışması tamamlanmıştır.

1948 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün lağvedilmesi üzerine Orman Fakültesi İstanbul’a nakledilerek İstanbul Üniversitesine bağlanmıştır. İstanbul Üniversitesine bağlanması ile gelişmesini daha da hızlandırmış, bilimsel ve akademik faaliyetlerini bu köklü Üniversitenin bünyesinde yaygınlaştırmıştır.1948-1961 yılları arasında eğitim ve öğretim 13 Kürsü’de mevcut Öğretim Üyeleri ve Asistanlar tarafından yürütülmüştür.Kürsü sayısı 1973-1981 döneminde 15’e yükseltilmiştir.

Ormancılık Yüksek Öğreniminde 1975 yılında önemli bir değişiklilik yapılarak “Lisans”, “Yüksek Lisans” ve “Doktora” düzeyinde öğretim başlatılmıştır. 4 yıllık Ormancılık Yüksek Öğrenimini tamamlayanlara verilen “Orman Yüksek Mühendisi” unvanı bu tarihten itibaren kaldırılmış ve lisans eğitimini tamamlayanlara “Orman Mühendisi” unvanı verilmeye başlanmıştır. Orman Fakültesindeki yüksek lisans eğitimi ilk olarak 1980-1981 öğretim yılında Silvikültür Kürsüsünde başlatılmıştır. 1982 yılında çıkarılan Yüksek Öğretim Yasası ile Enstitü ve Kürsüler kaldırılmış, yerine “Bölüm” ve “Anabilim Dalı” adı altında yeni birimler oluşturulmuştur.

1982 yılında Fakültemizde ikinci bölüm olarak "Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü" ve 1985 yılında "Peyzaj Mimarlığı Bölümü" kurulmuştur.

2018 yılı Mayıs ayında 7141 Sayılı Kanun, Madde 7 - Ek Madde 182 ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi kurulmuş, Fakültemizin bağlantısı değiştirilerek bu yeni kurulan Üniversiteye bağlanmıştır.

 
Ord.Prof.Dr.Mazhar DİKER
(1934 - 1937) (1939 - 1942)
 
Prof.Dr.Rudolf PFEFERKORN
(1937)

 
Prof.Dr.Hans Mayer-WEGELİN
(1937 - 1939)
 
Ord.Prof.Dr.Asaf IRMAK
(1942 - 1944) (1954 - 1956)
 
Prof.Dr.Fehim FIRAT 
(1944 - 1946) (1952 - 2954)
 
Prof.Dr.Fikret SAATÇİOĞLU
(1946 - 1950)
 
Prof.Dr.Faik TAVŞANOĞLU
(1950 - 1952)
 
Prof.Dr.Şeref Nuri İLKMEN
(1956 - 1958)
 
Prof.Dr.Adnan BERKEL
(1958 - 1960)
 
Prof.Dr.Selahattin İNAL
(1960 - 1962)
 
Prof.Dr.Refik ERDEM
(1962 - 1964)
 
Prof.Dr.Muharrem MİRABOĞLU
(1964 - 1966)
 
Prof.Dr.Kemal ERKİN
(1966 - 1970)
 
Prof.Dr.Hayri BAYRAKTAROĞLU
(1970 - 1972)
 
Prof.Dr.İsmail ERASLAN
(1972 - 1974)
 
Prof.Dr.İbrahim ATAY
(1974 - 1974)
 
Prof.Dr.İlhan GÜLEN
(1974 - 1975)
 
Prof.Dr.Burhan AYTUĞ
(1975 - 1980)
 
Prof.Dr.Selçuk BAYOĞLU
1980 - 1988)
 
Prof.Dr.Hasan ÇANAKÇIOĞLU
(1988 - 1992)
 
Prof.Dr.Necdet ÖZYUVACI
(1992 - 1995)
 
Prof.Dr.Melih BOYDAK
(1995 - 1998)
 
Prof.dr.Öznur Bülent SEÇKİN
(1998 - 2004)
 
Prof.Dr.Tahsin AKALP
(2005 - 2010)


Prof.Dr. Ahmet YEŞİL
(2010 - 2017)
 

Prof.Dr. Turgay AKBULUT
(2017 - )
  Fakültemizin uluslar arası ilişkilerine yeni bir boyut katmak amacıyla, Avrupa Orman Enstitüsü’ne (European Forest Institute, EFI) 1 Nisan 2009 tarihlinden itibaren EFI ortak üyesi olmuştur.

EFI ortak üyeleri EFI yönetiminden sorumlu kurulların belirlenmesinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Türkiye’den Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü’nün de üye olduğu EFI’nin 37 ülkeden 129 üyesi bulunmaktadır.

Fakültemizin EFI ile ilişkilerini koordine etmek üzere Prof.Dr. Kenan OK görevlendirilmiştir. Özellikle Avrupa Birliği içinde etkinliği hızla artan EFI’nin olanakları içerisinde ortak araştırma projeleri yapabilme, işbirliği oluşturma, burs, iletişim vb fırsatları bulunmaktadır. Bu olanaklar hakkında daha ayrıntılı bilgi EFI ‘ninweb sayfasından edinilebilir.
IUFRO kuruluşu, dünya ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak yürütülmesi amacıyla faaliyet gösteren dünyanın 110 ülkesindeki 700’den fazla ormancılık araştırma kurumlarında görev yapan 15000’den fazla bilim insanını kendi çatısı altında birleştirmektedir. IUFRO’nun amacı, dünya ormanlarının karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için tartışma platformları sunmak, bilimsel kaynaklı çözüm önerilerinin bilim insanları arasında paylaşılmasına yardımcı olmak ve ormancılık biliminde gerçekleştirilen araştırmaların iyileşmesini sağlamak olup, bu maksatla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmaktadır. IUFRO’nun Türkiye temsilciliği fakültemiz tarafından yürütülmekte olup, hâlihazırda Prof. Dr. Hüseyin Barış TECİMEN tarafından bu görev aktif olarak gerçekleştirilmektedir.

İ.Ü. Orman Fakültesi Sanal Müzesi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) biriminin 26845 nolu ÖNAP projesi ile hayata geçirilmiştir (). Bu projeyle, dünyanın en zengin flora ve faunasına sahip ülkelerden biri olan Türkiye’nin doğal zenginliğinin ve genetik çeşitliliğin sergilendiği İ.Ü. Orman Fakültesinin 1) ISTO Herbaryumu, 2) ISTUFw Ksilaryumu, 3) Böcek ve Yaban Hayvanları Koleksiyonuna ait bilgiler Specify Programı kullanılarak elektronik ortama aktarılmıştır. Program, koleksiyonlara ait mevcut verilere ulaşım, sorgulama, etiketlerin yenilenmesi vb. konularda kolaylık sağlarken, diğer yandan yeni veri girişini kolaylaştırmıştır. Koleksiyonlar, internet ortamında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşılabilir hale gelmiştir. Böylece, ilgilenenler, Orman Fakültesine gelmeden araştırdıkları bitki, hayvan ve böcek taksonları hakkındaki bilgilere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceklerdir.

Bu proje ile İ.Ü. Orman Fakültesi ISTO Herbaryumu, ISTUFw Ksilaryumu, Böcek ve Yaban Hayvanları Koleksiyonu ulusal ve uluslarası düzeyde biyolojik çeşitlilik ve genetik rezervin ortaya konulmasını amaçlayan araştırmalar için bilimsel bir laboratuvar ve müze işlevi görmek misyonlarını çağa uygun, modern yöntemlerle sürdürmektedir.

PROJE EKİBİ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:

Doç. Dr. Nesibe Köse

ARAŞTIRMACILAR:

Sanal ISTO Herbaryumu’nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:

Prof. Dr. Ünal Akkemik

Yard. Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu

Öğr. Gör. Hatice Yılmaz

Araş. Gör. H. Tuncay Güner


Sanal ISTO Herbaryumu’nun oluşturulmasına katkı yapan öğrenciler:

Rüya Yılmaz Dağdeviren (Doktora Öğrencisi)

Sanal ISTUFw Ksilaryumu’nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:

Doç. Dr. A. Dilek Doğu

Araş. Gör. F. Diğdem Tuncer

Araş. Gör. Dr. Kamile Tırak Hızal

Sanal Yaban Hayvanları Koleksiyonu’nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:

Doç. Dr. Zeynel Aslangündoğdu

Doç. Dr. Erdem Hızal

Specify programı kurulumu, teknik destek ve web sayfası sorumlusu araştırmacı:

Doç. Dr. O. Yalçın Yılmaz

Sanal ISTO Herbarumu’nu sorgulamak için Tıklayınız!

Sanal Ksilaryum’u sorgulamak için Tıklayınız!

Sanal Yaban Hayvanları Koleksiyonu’nu sorgulamak için Tıklayınız!

Sanal Böcek Koleksiyonu’nu sorgulamak için Tıklayınız!

   

  

ISTO Herbaryumu

Herbaryumlar floristik – sistematik çalışmaların temelini oluşturan; bilimsel bir şekilde değişik yörelerden toplanmış, özelliklerini kaybetmeyecek şekilde kurutulmuş ve sınıflandırılmış bitki koleksiyonlarıdır (Demiriz 1969 – Yaltırık 1969). Başka bir değişle biyolojik çeşitliliğin sergilendiği kurutulmuş bitki müzeleridir.

Herbaryumlar, öğretim ve bilimsel amaçlar için kullanılır. Küçük ölçekli sahalarda yapılan vejetasyon çalışmalarının geniş yayılış gösteren bir türün dış morfolojik özelliklerindeki değişiklikler hakkında vereceği fikir, büyük bir herbaryumun verebileceğinden çok daha azdır (Davis 1961 – Yaltırık 1969). Başka bir deyişle, herbaryumlar zamanı-mekanı bir araya getirerek hangi mevsimde olursa olsun sıcak-kuru bir ortamda çalışmamıza olanak sağlamaktadır. Bir cinsin bütün taksonlarını bir arada, aynı zamanda karşılaştırabileceğimiz, inceleyebildiğimiz yerler sadece herbaryumlardır (Yaltırık 1969). Bir örnekle bunu açıklarsak: Ülkemiz zengin bir meşe diyarıdır; 18 meşe taksonu Türkiye’nin değişik bölgelerine, güneyden kuzeye, batıdan doğuya dağılmış durumdadır. Bunlar incelenmek istendiğinde pahalı seyahatler yapmak gerekir; oysaki zengin bir herbaryumda, Türkiye’nin dört bir yanından toplanmış ve kurutulmuş meşe örneklerini bir arada, rahatlıkla karşılaştırma ve inceleme olanağı bulunabilir.

Büyük bir herbaryumun birinci amacı, temsil edilen örnekler yoluyla günümüz bitki dünyasının kompozisyonunu ortaya koymaktır. Böyle herbaryumlar, gelecekteki monografi (tür, cins, familya, v.s. gibi taksonomik bir grup hakkında elde edilen bütün bilgilerin sentezini yapan detaylı bir sistematik çalışma) ve bitki coğrafyası çalışmalarının ana temelidir. Aynı zamanda ormancılara, bitkileri ekonomik yönden araştıran botanikçilere, morfolojistlere, genetikçilere ve taksonomik araştırmalarda alanlarıyla ilgili temel veri arayan başka araştırıcılara da hizmet eder. Bir herbaryumun kurulması ve geliştirilmesi büyük bir sabır ve emek ister.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu, 1950 yılında Türkiye’nin doğal orman ağaç, çalı ve toprak florasını saptamak ve yayılışlarına ait ayrıntılı bilgileri ortaya çıkarmak amacıyla “Herbarium Turcicum” adıyla kurulmuştur. Daha sonra 1960 yılında bu isim “Herbarium Bahçeköy” olarak değiştirilmiştir. 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Herbaryumlar arasına girmiş ve Index Herbariorum (Herbaryumlar Indeksi)’da ISTO adını almıştır (Demiriz, 1969). O yıllarda Orman Botaniği Kürsüsü’nde büyük bir salonda, ahşap dolaplarda korunan örnekler, daha sonra Cumhuriyetin 50. yılında yeni yapılan binasına taşınmıştır ve Uluslararası bir sempozyumla açılmıştır (Güngördü, 1982).

ISTO Herbaryumu kurulduğu yıldan bugüne kadar her geçen gün örnek sayısını da artırmaktadır. Bu konuda Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı çalışanları başta olmak üzere Fakültenin bitkilerle ilgili araştırma yapan elemanlarının, lisans-yüksek lisans-doktora tezi hazırlayan öğrencilerle yaz stajına giden botanik sever lisans öğrencilerinin katkıları olmuştur.

Herbaryum örnekleri 96 adet çelik dolapta yer almaktadır. Bunlardan son 4 dolap eş örnekleri içermektedir. Bu eş örnekler, yurt içindeki-yurt dışındaki herbaryumlarla örnek değişiminde veya örneğin teşhisinde zorlanılırsa, o bitki taksonunun uzmanına göndermek amacıyla kullanılmaktadır. Familyalar Wettstein sistemine göre; cins, tür, alttür, varyete gibi taksonlar ise alfabetik sıraya göre yerleştirilmişlerdir.

Herbaryuma alınan kurutulmuş örnekler üç grupta toplanmaktadır: Yeşil dosyalar içinde Türkiye’nin doğal ağaç, çalı ve otsu bitki örnekleri, sarı dosyalar içinde egzotik örnekler (diğer ülkelerden karşılaştırma materyali olarak sağlanan örnekler) ve turuncu renkli dosyalar içinde ilk örnekler (tip: taksonun adı verilirken incelenmiş olan ilk bitki örneği) bulunmaktadır (Güngördü, 1982).

Bunlara ek olarak, son yılarda ISTO Herbaryumunda fosil örnek koleksiyonu da oluşturulmuştur. Bu örnekler; petrifiye ağaçlar ve kil kalıpları arasında izleri kalmış olan yaprak, kozalak, tohum ve çiçeklerdir. Dünya ve Türkiye Florası ile ilgili tarihi kitaplar, bazı önemli eserler de ISTO Herbaryum kitaplığında bulunmaktadır.

Birçok bilim insanının yaklaşık 55 yıl süren gayreti ve emeği ile bugünkü düzeye gelen ve geçmişten geleceğe önemli bir miras olan ISTO Herbaryumu, Türkiye’deki diğer herbaryumlar arasında özellikle odunsu bitkiler bakımından özel bir yere sahiptir; örneklerden bazılarını diğer herbaryumlarda bulmak mümkün değildir. Birçok odunsu bitki için yapılmış revizyon çalışmalarına ait örnekleri (Acer – Akçaağaç, Quercus – Meşe v.d.) bünyesinde barındırmaktadır. Bu sebeple Ulusal Ormancılık Herbayumu olmaya adaydır. 11 ciltlik Flora of Turkey yazılırken yerli ve yabancı bilim adamlarının yapmış oldukları odunsu ve bazı otsu taksonların revizyonunda ISTO Herbaryumu örnekleri kullanılmış ve söz konusu bitki örnekleri Flora of Turkey adlı büyük esere kaydedilmiştir.

Ayrıca, yabancı bilim adamlarının Türkiye’den topladıkları bitkilerin 6.000 adedinin eş örneklerine sahiptir. Söz konusu botanikçiler Türkiye Florası editörü Prof.Dr.P.H. Davis ile Türkiye Flora’sının bazı cinslerini işleyen T.R.Dudley, M.Coode, B.M.G.Jones ve C.Tobey’dir. Bu 6.000 örnekten birçoğu P.H.Davis’e ait olup, Türkiye Florası’nda geçmektedir (fide) ve karşılaştırma materyali olarak kullanılmakta, yapılan teşhislerde büyük katkıları olmaktadır (Güngördü, 1982).

Herbaryumumuz sahip olduğu Türkiye Florası’nın ilginç ve zor bulunan zengin bitki örnekleriyle, yerli ve yabancı bilim adamlarının dikkatini çekmektedir. 60 adet tip örneğe sahiptir. Çok sayıda nadir, nesli tehlike altında olan ve endemik bitki barındırmaktadır. Bitki örneklerinin bir kısmı Türkiye’nin ulaşılması güç olan yörelerinden toplanmıştır. Bu değerli bitkilerin herbaryumda herhangi bir nedenle tahrip olması durumunda örneğin yeniden toplanarak yerine konması oldukça zordur. Bu nedenle her yıl düzenli olarak bitki örneklerine şoklama veya ilaçlama yapılmaktadır.

ISTO Herbaryumu bilimsel çalışmalara olan katkısının yanı sıra Fakültemizin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bazı uygulamalarının yapıldığı bir mekan olarak da kullanılmakta ve böylece eğitim alanına da katkıda bulunmaktadır.

1999 depremi ardından hasar gören ve riskli bir bina haline gelen herbaryum binası yıkılarak yeniden yapılmış, fiziksel koşulları ve alt yapısı herbaryum için uygun hale getirilmiştir. Türkiye’de başka örneği olmayan Herbaryum binası, giriş katta öğrenci uygulamaları için Dendroloji ve Mikroskop laboratuvarları ile Ağaç fizyolojisi ve Genetik Laboratuvarı; 1. katta Herbaryum, kurutma odası, kitaplık ve teknisyen odası; 2. katta Odun Anatomisi ve Dendrokronoloji, Palinoloji Laboratuvarları ile çalışanların ofislerini bulundurmaktadır. ISTO Herbaryumu, herbaryumu destekleyen laboratuvarları ile modern yapısına kavuşmuştur.

ISTO Herbaryumu Kuratörü : Prof. Dr. Ünal Akkemik

ISTO Herbaryumu Çalışanı: Yrd.Doç.Dr. Dilek ORAL

ISTO Herbaryumunu ziyaret için lütfen 1 hafta öncesinden randevu alınız.


Böcek ve Yaban Hayvanları Koleksiyonu

Koleksiyonlara Örnek Gönderilmesi

Böcek türlerinin gönderilmesi için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

Göndericinin adı, soyadı ve adresi

Böceğin yada böcekli materyalin alındığı mevki, rakım, bakı, materyalin ve ortamın adı

Örneklerin toplandığı tarih mutlaka yazılmalıdır.

Yaban Hayvanlarının gönderimi tabaklanmış kürk, tahnit edilmiş ya da trofe şeklinde olmalıdır. Doğal yollar ile ölen hayvanlar ile avcılık faaliyetinden yakalananlara ait ölü ele geçirilen av hayvanları bozulmamış ve yeni olmak koşulu ile dondurulmuş olarak gönderilebilir. 

İletişim Adres: İ.Ü. Orman Fakültesi, Fırat Binası

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

34473 Bahçeköy-Sarıyer/İSTANBUL

Böcek Koleksiyonu Sorumlusu: Doç. Dr. Erdem HIZAL (hizal@istanbul.edu.tr)

Biyolog Sabiha ACER (sacer@istanbul.edu.tr)

Yaban Hayvanları Koleksiyon Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Vedat BEŞKARDEŞ (vkardes@istanbul.edu.tr)

Biyolog Sabiha ACER (sacer@istanbul.edu.tr)


Böcek Koleksiyonu

Böcek Koleksiyonu’nu sorgulamak için Tıklayınız! 

No images have been tagged.

1937 yılından bugüne böcek materyalleri / tarihçesi

İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Böcek Koleksiyonu 1937 yılına Ord. Prof. Dr. Erwin SCHMITSCHEK’in Türkiye’nin Orman Böcekleri üzerinde yaptığı araştırmalardan elde ettiği böcek materyallerine dayanmaktadır. Daha sonra Prof. Dr. Abdülgafur ACATAY, Prof. Dr. Refik ERDEM, Doç. Dr. Mesud Ö. DEFNE, Prof. Dr. Hasan ÇANAKÇIOĞLU, Prof. Dr. Refik BAŞ ve Prof. Dr. Torul MOL yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri örnekler ile koleksiyona katkıda bulunmuşlardır.

Türkiye’de önemli orman zararlılarına ait örnekler

Böceklerin ağaçlar ve odunda yaptığı zararlar

Böcek koleksiyonu, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalında yapılan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarıyla zaman içinde gelişmiştir. Koleksiyon, Türkiye’nin önemli orman zararlılarından Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera ve Hymenoptera takımlarına ait örneklerden oluşmaktadır. Ayrıca koleksiyonda, böceklerin ağaçlar ve odunlarda yapmış olduğu zararı gösteren materyaller de bulunmaktadır.

Bilimsel, eğitim-öğretim uygulama materyalleri

Koleksiyon, entomolojide sistematik çalışmaların temelini oluşturmakta, tetkik ve teşhis için karşılaştırma materyali olarak kullanılmaktadır. Örnekler, değişik yörelerden bir kural ve düzen dahilinde toplanmış, özel yöntemlerle öldürülmüş, iğnelenmiş, özelliklerini kaybetmeyecek şekilde prepare edilmiştir. Koleksiyon, bilimsel amaçlar dışında, İ.Ü. Orman Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretiminde uygulama materyali olarak da kullanılmaktır.


Yaban Hayvanları Koleksiyonu

 ​


Tarihçesi

Koleksiyonun tarihi 1950’li yıllara, Prof. Dr. Savni HUŞ’a dayanmaktadır. Koleksiyonun oluşturulma nedeni olan “Av Bilgisi” dersi 1945 yılından itibaren 2 yıl Prof. Dr. Abdülgafur ACATAY, sonrasında 1950 yılına kadar da Prof. Dr. Refik ERDEM tarafından okutulmuştur. Bu dersin 1950 yılından itibaren Prof. Dr. Savni HUŞ’a verilmesiyle birlikte yaban hayvanları koleksiyonu oluşturulmaya başlanmıştır. 1983 yılında emekli olan Prof. Dr. Savni HUŞ’un Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda bulunan koleksiyonu daha sonraki yıllarda Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı’na devredilmiştir.

Memeli ve kuş koleksiyonu

Koleksiyon, temel olarak Zooloji, Yaban Hayatı ve Yaban Hayvanları Bilgisi derslerine ait eğitimi desteklenmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca taksonomik çalışmalarda karşılaştırma materyali olarak bilim adamlarının kullanımına açıktır. Çoğunluğu kuş ve memeli örneklerinden oluşmaktadır.

Bilimsel, eğitim-öğretim uygulama materyalleri

Memeli ve kuş koleksiyonu, son yıllarda yapılan Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarıyla gelişmektedir. Koleksiyon materyallerinin toplanması için etik kurul raporu olması gerektiğinden, sadece doğal yollar ile ölen hayvanlar ile avcılık faaliyetinden yakalananlara ait ölü ele geçirilen av hayvanları bu iş için kullanılmaktadır.


Prof. Dr. Adnan BERKEL (ISTUFw) Ksilaryumu

Ksilaryum, yunanca xylon (odun) kelimesinden türetilmiş olup, “doğruluğu kanıtlanmış ve belgelenmiş odun örnekleri koleksiyonu” anlamında kullanılmaktadır. Ksilaryumlar farklı ağaç türlerine ait odun örneklerinin toplanarak, özel şartlar altında saklandığı bilimsel değere sahip koleksiyonlardır. Esas olarak, odunun anatomik özellikleri ve teşhis çalışmaları için temel veri kaynaklarıdır. Bilimsel araştırmalar, eğitim ve endüstriyel amaçlara hizmetin yanı sıra, teknoloji, ormancılık, ağaç fizyolojisi, ekoloji, arkeoloji, paleontoloji, etnografya, tarih gibi farklı disiplinlere ve dünya orman ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanımına da katkıda bulunabilecek çalışmalar yapmaya imkan sağlamaktadırlar.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ksilaryumu (ISTUFw) 1955 yılında Orman Mahsullerini Değerlendirme Kürsüsünde Prof. Dr. Adnan BERKEL tarafından “Dünya Ağaçları Koleksiyonu” adı altında kurulmuştur. Ksilaryumun kuruluş amacı, dünyanın farklı bölgelerinde yetişen ağaç türlerine ait odun örneklerini bir arada toplamak, gerek bilimsel araştırmalar ve öğretim, gerekse endüstriyel ve ticari amaçlara hizmet etmektir. Ksilaryuma daha sonraki yıllarda kurucusu olan Prof.Dr. Adnan BERKEL’in adı verilmiştir. Prof. Dr. Adnan BERKEL Ksilaryumu, Ksilaryumlar Indeksi (Index Xylarium)’nde ISTUFw adını alarak Uluslararası Ksilaryumlar arasına girmiş Türkiye’nin ilk ve tek koleksiyonu olmuştur.

İlk yabancı odun örnekleri İngiltere Orman Ürünleri Laboratuvarından temin edilmiş olup, aynı zamanda Türkiye’de doğal olarak yetişen ağaç türlerinin odunlarına ait örnekler toplanmıştır. Daha sonraki yıllarda ülkemizde doğal olarak yetişen 45 ağaç türünden hazırlanan örnekler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Fransa, İtalya, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Pakistan gibi ülkelere gönderilerek değişim yoluyla dünyanın farklı bölgelerine ait örnekler koleksiyona eklenmiştir. Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT ve Prof. Dr. Nurgün ERDİN tarafından 1985 yılında koleksiyon hakkında bilgi veren “Dünya Ağaçları Koleksiyonu” adlı bir kitap yayınlanmıştır. 1989 yılından sonra ticari değeri olan yabancı ağaçlara odaklanılmış ve koleksiyona, Orta-Güney Amerika, Afrika, Asya ve Pasifik bölgelerinden 35 ağaç türüne ait 1050 örnek katılmıştır. Ksilaryumdaki örnekler Gymnosperm’ler ve Angiosperm’ler olmak üzere iki grupta toplanmış, her bir grup familya, cins ve türlerine göre sınıflandırılmış, her örneğe bir kart açılarak ağaç cinsi ya da türü, numarası, familyası, ticari adı, orijini gibi bilgiler mevcutsa kayıt edilmiştir. Ayrıca örneklerin üzerine yapıştırılan etiketlere sıra numarası, ağaç türü ve familyası yazılmıştır.

Günümüze gelindiğinde Prof. Dr. Adnan BERKEL (ISTUFw ) Ksilaryumu’nda bulunan yerli ve yabancı ağaçların cins ya da türlerine ait örnek sayısı 2744’e ulaşmıştır. Yapılan envanter çalışması sonucunda 96 familyada toplam 1402 ahşap örnek yeniden numaralandırılmış, bu örneklere ait 1342 adet eş örnek de kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, koleksiyon içerisinde 24 familyanın 141 ağaç türüne ait enine, radyal ve teğet kesitlerini içeren mikroskopik slayt örneği de yer almaktadır. Mevcut tüm örneklere ait mikroskopik kesitlerin hazırlanması işlemine devam edilmektir.

Prof. Dr. Adnan BERKEL (ISTUFw ) Ksilaryumu’nda bilimsel çalışmalara ilâve olarak, Orman Ürünleri Endüstrisi, müzeler, üniversiteler ve konu ile ilgili herkes için odun teşhisi de yapılmaktadır. Ayrıca, koleksiyonda mevcut olan örnekler, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders uygulamalarında da kullanılmakta olup, eğitime önemli bir katkıda bulunmaktadır. Günümüzde, mevcut koleksiyonu büyütmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla ülkemizde doğal olarak yetişen 31 adet ağaç türüne ait 20x100x150 mm boyutundaki odun örnekleri, dünyadaki diğer koleksiyon örnekleri ile değişime açık hale getirilmiştir (Bknz. Değişim İçin Hazırlanan Odun Örnekleri) .

Son yıllarda uluslararası standartlara sahip olacak şekilde düzenlenmiş ksilaryumlar gelişen bilgisayar teknolojisi ile birlikte kendi veri tabanlarıyla yönetilmektedir. Böylece, gerek bilim insanlarının, müzelerin, konu ile ilgili kuruluşların ve öğrencilerin uzaktan erişimine açık hale gelmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri Forest Products Laboratory bünyesinde yer alan Madison (MADw) Koleksiyonu, Japonya’da Forestry and Forest Products Research Institute (TWTw) Ksilaryumu, Belçika’da Tervuren (Tw) Ksilaryumu, Hollanda’da National Herbarium bünyesinde yer alan odun örnekleri koleksiyonu günümüzde veri tabanları ile yönetilerek erişime açılmış merkezlerden birkaçıdır. (http://www.fpl.fs.fed.us/search/madw_request.phphttp://f030091.ffpri.affrc.go.jp/TWTwDB-E/home.phphttp://www.metafro.be/xylarium).

2016 yılında tanımlanan “İ.Ü. Orman Fakültesinde Sanal Müze Oluşturulması” adlı proje kapsamında, ISTUFw Ksilaryumunda bulunan odun örneklerine ait kimlik bilgileri elektronik ortama aktarılarak bir veri tabanı oluşturulmuştur. Böylece, yurtiçi ve yurtdışında odun anatomisi ve odun teşhisi ile ilgilenen farklı disiplinlerde görev yapan araştırmacılar, eğitimciler, müzeler, koleksiyonerler, restoratörler, ahşap konservatörleri, endüstriyel kuruluşlar vb. gibi gerçek ve tüzel kişiler için önemli ve güvenilir bir başvuru kaynağı oluşturulmuştur. Ayrıca, ISTUFw Ksilaryumuna ait bilgilerin Specify veri tabanı ile gelecek nesillere de aktarılacak olması, günümüz ve geleceğin bilim-araştırma ve sanayi dünyası arasında bağlantı kurulmasını sağlayacaktır.

Değişim İçin Hazırlanan Odun Örnekleri

Abies bornmulleriana Mattf., Cupressus sempervirens L., Juniperus foetidissima Willd., Juniperus oxicedrus L., Pinus pinea L., Acer campestre L., Acer hyrcanum Fisch. et C.A. Mey., Acer monspessulanum L., Acer platanoides L., Alnus orientalis Decne., Arbutus andrachne L., Betula pubescens Ehrh., Buxus sempervirens L., Castanea sativa Mill., Cornus mas L., Fraxinus oxycarpa Willd., Juglans regia L., Morus nigra L., Pistacia terebinthus L., Platanus occidentalis L., Populus euphratica Oliv., Populus nigra L., Quercus cerris L., Quercus frainetto Ten., Quercus hartwissiana Steven., Quercus ithaburensis Decne. subsp. macrolepis (Kotschy.), Quercus libani Oliver, Quercus robur L., Quercus sessiliflora Sm. var. Pinnatifada sensu Boiss., Tilia platyphyllos Scop., Tilia tomentosa Moench.

 • Stratejik Plan
 • İzleme ve Değerlendirme

 

 

 • Ağaçlar En İyi Taşta Yetişiyor (İ.Ü.Orman Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi – Prof.Dr. Doğan KANTARCI) – www.acikgazete.com – 17.09.2016 – www.habertarayici.com – 14.09.2016
 • Tarihi Cümbez Ağacı ( Fakültemiz Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ünal ASAN) Kıbrıs Havadis – 04.09.2016 – www.adabasini.com – 25.08.2016 – Kıbrıs – Detay Gazetesi – Kıbrıs Gazetesi
 • Ormanlarımıza Kadın Eli Değdi (2) – 26.08.2016 – Ankara Son Söz ve www.gazeteyenigun.com – 25.08.2016
 • Mezunumuz Zekeriya NANE Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Atandı – Amasya Bilgi – 10.05.2016
 • Mezunumuz Mahmut TEMEL Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğüne Atandı – Çorum Hakimiyet – 10.05.2016
 • Mezunumuz Ersen ÇETİN Muğla – Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü’ne  Atandı – Muğla Hamle Gazetesi – 04.05.2016
 • Ormanlarımızın Karne Notu : İyi : Osmaniye Yurt – 06.04.2016 – Prof.Dr.Yusuf SERENGİL (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Havza Yönetimi Anabilim Dalı)
 • Mezunumuz Ali DALGIÇ Muğla – Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne Atandı – Fethiye Gazetesi – 02.04.2016
 • Ormanlarımızın Karne Notu İyi – Dünya – İstanbul – 28.03.2016 – Prof.Dr.Yusuf SERENGİL (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Havza Yönetimi Anabilim Dalı)
 • Ormanlarmızın Karne Notu : İyi – Yalova Çevre – 23.03.2016 – Prof.Dr.Yusuf SERENGİL (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Havza Yönetimi Anabilim Dalı)
 • Ormanların Karne Notu : İYİ – Ankara Son Söz – 23.03.2016 – Prof.Dr.Yusuf SERENGİL (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Havza Yönetimi Anabilim Dalı)
 • Türkiye Ormanları 4.Oldu – Genç Bayrak-Balıkesir – 19.03.2016 – Amasya Objektif-Amasya(21.03.2016) – Milliyet Gündem(21.03.2016) – Prof.Dr.Yusuf SERENGİL (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Havza Yönetimi Anabilim Dalı)
 • Mezunumuz Aytaç Savaş Salan Adana – Pozantı Orman İşletme Müdürlüğün de Atandı – Adana Pozantı 5 Ağustos – 04.03.2016
 • Kuş Sayımı Yapıldı – Yurt Haber Trakya – 24.02.2016 – Orman Fakültesi
 • Ahşap Fuarı – Kanal D – 19.02.2016 – Doç.Dr. Zeki CANDAN (İ.Ü. Orman Fakültesi-Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü-Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı)
 • Ormancılığın Mevcut Durumu Ve Sorunları – Isparta Akın Gazetesi – 13.02.2016 – Prof.Dr. Kenan OK – (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı)
 • Mezunumuz Mehmet ÇELİK Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne Atandı – Mugla Hamle Gazetesi – 06.02.2016
 • Atatürk Arboretumu, Araştırma Ormanı (Bilezikçi Çiftliği) Tanıtımı – Kanal : TRT4K – Prof.Dr. Ahmet YEŞİL (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı)
 • Türkiye’nin En Ulu Ağaçları – Gazete : Hürriyet Cumartesi – 30.01.2016 – Prof.Dr. Ünal Asan (Emekli Öğretim Üyesi-İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Orman Amenajmanı Anabilim Dalı) Prof.Dr.Doğanay Tolunay (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı)
 • Ölü Ağaçlar – Kanal : AHaber – 30.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Prof.Dr. Alper Çolak (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Silvikültür Anabilim Dalı)
 • Ağaç Kesiminde Doğru Teknikler –  Kanal : AHaber – 25.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Yard.Doç.Dr. Osman Engür (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü-Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı) 
 • Fidan Dikimi   Kanal : AHaber – 24.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Prof.Dr. Hüseyin Dirik (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Silvikültür Anabilim Dalı)
 • Ağaç Türlerine Göre Kesitler – Kanal : AHaber – 23.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Doç.Dr. Dilek Doğu (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü-Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi)
 • Ağaçların Bakımı ve Korunması – Kanal : AHaber – 22.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Doç.Dr. Hamit Ayberk (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı)
 • Ağaçtan Kağıt Nasıl Yapılıyor – Kanal : AHaber – 21.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Yard.Doç.Dr. Öznur Özden (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü-Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi)
 • Akustik Tomografi – Kanal : AHaber – 16.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Yard.Doç.Dr. Serhun Sağlam (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Orman Amenejmanı Anabilim Dalı)
 • Anıt Ağaçlar – Kanal : AHaber – 15.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Prof.Dr. Ahmet Yeşil (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı)
 • Ağaçlar – Kanal : AHaber – 14.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Prof.Dr. Ünal Akkemik (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Orman Botaniği Anabilim Dalı)
 • Türkiye’nin İlk Arboretumu – Kanal : AHaber – 12.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Yard.Doç.Dr. Nurgül Karlıoğlu Kılıç (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Orman Botaniği Anabilim Dalı)
 • Egzotik Ağaç Türleri – Kanal : AHaber – 11.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Yard.Doç.Dr. Nurgül Karlıoğlu Kılıç (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Orman Botaniği Anabilim Dalı)
 • Fosil Ağaçlar – Kanal : AHaber – 09.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Araş.Gör. Tuncay Güner (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Orman Botaniği Anabilim Dalı)
 • Ağaçlar – Kanal : AHaber – 08.12.2015 – Program : Ağaçların Dünyası – Prof.Dr. Ünal Akkemik (İ.Ü.Orman Fakültesi-Orman Mühendisliği Bölümü-Orman Botaniği Anabilim Dalı)
 • Anıt Ağaçlar  – Köşe Bucak Dünya – Mayıs-Haziran 2015 – Prof.Dr. Ahmet YEŞİL – Orman Fakültesi Dekanı
 • Ağıl Çınar – Köşe Bucak Dünya – Temmuz-Ağustos 2015 – Prof.Dr. Ahmet YEŞİL – Orman Fakültesi Dekanı


​Fakülte Logolar

JPG - PDF - VEKTÖREL - PNG - GRİ (PNG) - SİYAH (PNG)