Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları

Öğrenci Kimya Laboratuvarı
Bu laboratuarda lisans derslerinden Genel Kimya, Organik Kimya ve Orman Ürünleri Kimyası derslerinin uygulamaları yapılmaktadır. Yenilenen laboratuar; bankolar, aydınlatma, elektrik, su ve gaz sistemine sahip olup, gaz kaçağı alarm sistemi mevcuttur. 40 öğrenci kapasiteye sahiptir.


Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Laboratuvarı
Lisans derslerinden Orman Ürünleri Kimyası ve Analitik Kimya derslerinin uygulamaları bu laboratuarda yapılmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalı lisansüstü derslerin uygulamasının ve öğrenci bitirme ödevlerinin yapıldığı laboratuvar konumundadır.


Selüloz Kağıt Karton Ambalaj (SeKKA) Laboratuvarı
Selüloz ve kâğıt konusunda eğitim ve araştırmaların gerçekleştirildiği en eski üniversitesi laboratuvarlarından birisidir. Laboratuvarda kağıt hammaddesinin temel analizlerinden, selüloz üretimi ve değerlendirilmesi, elde kağıt üretimi ve testlerini kapsayan geniş imkanlara sahiptir. Bu gerçekleştirmek üzere temel cihazların periyodik olarak bakım ve güncellemeleri yapılarak çalış durumdadır. Laboratuvar bilimsel ve öğretim amacıyla kullanıldığı gibi endüstriyel kuruluşlara hizmet vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında TSE tarafından denetlenmiştir.

Orman Ürünleri Kimyası Araştırma Laboratuarı

Orman Ürünleri Kimyası Araştırma Laboratuarı Bölümümüzde bu laboratuar 1995 yılında Prof. Dr. Güneş UÇAR’ın kişisel çaba ve emekleriyle, Türkiye’de bir ilk olarak kurulmuştur. O dönemlerde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden sağlanan hibe destekler ile ilk cihaz olarak HPLC (yüksek basınçlı sıvı kromatografi) ardından UV-VIS spektrofotometre alınmıştır. Bu arada laboratuarın temel ihtiyaçları olan terazi, etüv, cam malzeme ve kimyasal maddeler ise Prof. Dr. Güneş UÇAR’ın İ.Ü. Araştırma Fonuna yaptığı birçok proje ile karşılanmıştır. Daha sonra GC-MS cihazı yine Rektörlükten sağlanan destek ile alınmıştır. Son olarak 2000 yılında FTIR ve Titrino cihazları Rektörlük desteği ile alınmıştır. Bütün bu cihazların alımı sırasında yapılan uluslar arası yayınlar Rektörlüğe gösterilmiş ve bu şekilde destek alınmıştır. Odun ve kabuk öğütmede kullanılan değirmen ve elek sistemi yine proje kapsamında alınmıştır. Son yıllarda püskürtmeli kurutucu, viskozimetre ve TMA cihazları proje kapsamında temin edilmiştir.


Odun ve odun dışı orman ürünlerinin kimyasal yapılarının incelendiği bu laboratuarda birçok uluslar arası yayınlar ve tezler yapılmış ve yapılmaktadır. Odun ve benzeri biyo kütlenin yapısındaki şekerlerin analizi HPLC cihazı ile yapılmaktadır. Ayrıca odunda bulunan uçucu asitler yine bu cihazda analiz edilebilmektedir. GC-MS cihazında ise odun, kağıt hamuru ve odun dışı orman ürünlerinde bulunan uçucu ekstraktif maddeler (terpenler ve terpenoidler) farklı yöntemlerle analiz edilmektedir. Bu cihaz ile ülkemizde doğal olarak yetişen birçok orman ağacının odun ve ibresinin yanı sıra bazı odun dışı orman ürünlerinin de ekstraktif bileşimi belirlenebilmektedir. Uçucu ekstraktiflerin yanında bazı küçük moleküllü fenolik bileşikler de bu cihazda analiz edilerek incelenmektedir. FTIR cihazında ise gerek odunda bulunan lignin ile ilgili çalışmalar gerekse tanenler ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Odun ve benzeri biyo kütlenin analize hazırlanmasında çok önemli olan örnek boyutları ise değirmen ve elek sistemleri kullanılarak sağlanmaktadır.

UV-VIS spektrometre ise odunda bulunan temel bileşenlerden olan lignin analizleri yanı sıra pentozan tayininde ve değişik yöntemlerle yapılan tanen analizlerinde kullanılmaktadır. Titrino cihazı ile odunun PH’sını belirlemenin yanı sıra odunda bulunan serbest ve bağlı asitlerin miktarını titrasyonla saptamak mümkün olmaktadır. Topraklama sisteminin bulunduğu bu laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.

Modern cihazların yer aldığı Orman Ürünleri Kimyası Araştırma Laboratuarından bitirme ödevi hazırlayan öğrenciler, yüksek lisans ve Doktora öğrencileri ile diğer üniversitelerden araştırmacılarda yararlanmaktadır.

Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT Odun Anatomisi Laboratuvarı

Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT Odun Anatomisi Laboratuvarı, bölümümüzde uzun yıllardır hizmet veren laboratuvarlardan biri olarak normal şartlar altında gelişme gösteren ağaçlarda odunun anatomik yapısının incelenmesi, kısa ya da uzun periyotlarda olumsuz çevre şartları etkisinde kalan ağaçlarda odunun anatomik yapısının incelenmesi ve bu şartların odun kalitesi üzerindeki etkisinin belirlenmesi, ağaç yaşı, genetik faktörler ve bölgesel farklılıkların odunun anatomik yapısında meydana getirdiği değişikliklerin odun kalitesi üzerine etkisinin tespit edilmesi, ağacın büyümesi sırasında oluşan odun kusurlarında anatomik yapının incelenmesi, ağaçta büyüme gerilmelerinin oluşum nedenleri ve yapısal özelliklerinin, odun yapısı ve kullanım yeri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, anatomik yapının odunun işlenme özellikleri ve uygulanacak çeşitli endüstriyel işlemler üzerine etkisinin belirlenmesi, oduna uygulanan çeşitli endüstriyel işlemlerin odunun anatomik yapısında neden oldukları değişikliklerin incelenmesi ve başarı durumunun değerlendirilmesi, yerli ve egzotik ağaç türleri odunlarının makroskopik ve mikroskopik yöntemlerle teşhisi ile arkeolojik odunda ağaç türü teşhisi konularında hizmet vermektedir. Araştırma faaliyetlerinin yanında, lisansüstü derslerin uygulamaları ve tez çalışmaları ile lisans bitirme ödevlerinin laboratuvar çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Odun Anatomisinde Laboratuar Teknikleri yüksek lisans dersi uygulamaları ve Odun Anatomisi lisans dersinin bazı uygulamaları bu laboratuarda yapılmaktadır. Laboratuarımız 2011 yılında yenilenmiştir. Aynı zamanda, ilgili Anabilim Dalı tarafından yürütülen projelerle Tablo 1’de belirtilen cihazların alımları sonucunda laboratuvar çok daha işlevsel ve çağdaş bir görünüme kavuşmuştur.

Prof. Dr. Adnan BERKEL Ksilaryumu (ISTUFw)
Ksilaryum, 1955 yılında Orman Mahsullerini Değerlendirme Kürsüsü’nde Prof. Dr. Adnan BERKEL tarafından “Dünya Ağaçları Koleksiyonu” adı altında kurulmuştur. Günümüzde, Index Xylarium (Ksilaryumlar Indeksi)’da ISTUFw adını alarak Uluslararası Ksilaryumlar arasına girmiş ilk ve tek koleksiyondur. Ksilaryum, yunanca xylon (odun) kelimesinden türetilmiş olup, “doğruluğu kanıtlanmış ve belgelenmiş odun örnekleri koleksiyonu1’ anlamında kullanılmaktadır. Ksilaryum kurulduğunda ilk yabancı odun örnekleri İngiltere Orman Ürünleri Laboratuvarı’ndan temin edilmiş ve Türkiye’de doğal olarak yetişen ağaç türlerinin odun örnekleri toplanmıştır. Daha sonraki yıllarda ülkemizde doğal olarak yetişen 45 ağaç türünden
hazırlanan örnekler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Fransa, İtalya, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Pakistan gibi ülkelere gönderilerek değişim yoluyla dünyanın değişik bölgelerinden örnekler sağlanmıştır. Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT ve Prof. Dr. Nurgün ERDİN tarafından 1985 yılında koleksiyon hakkında bilgi veren “Dünya Ağaçları Koleksiyonu” adlı bir kitap yayınlanmıştır. 1989 yılından sonra ticari değeri olan yabancı ağaçlara odaklanılmış ve koleksiyona, Orta-Güney Amerika, Afrika, Asya ve Pasifik bölgelerinden 35 ağaç türüne ait 1050 örnek katılmıştır. Halen odun örnekleri koleksiyonumuzda 740 ağaç türüne ait 90 adet yerli, 650 adet yabancı ağaç türü olmak üzere toplam 2410 adet örnek bulunmaktadır. Ksilaryumdaki örnekler Gymnosperm’ler ve Angiosperm‘ler olmak üzere iki grupta toplanmış, her bir grup familya, cins ve türlerine göre sınıflandırılmış, her örneğe bir kart açılarak ağaç türü, numarası, familyası, ticari adı, orijini kayıt edilmiştir. Ayrıca örneklerin dar kenarları üzerine yapıştırılan etiketlere sıra numarası, ağaç türü ve familyası yazılmıştır. Ksilaryum, bilimsel araştırmalar, odun teşhisi çalışmalarında
karşılaştırma yapmak, eğitim ve endüstriyel amaçlara hizmet etmek gibi hedeflerle kurulmasına rağmen, bu hedeflerin yanı sıra teknoloji, orman, ağaç fizyolojisi, ekoloji, arkeoloji, paleontoloji, etnografya, tarih gibi disiplinlere ve dünya orman ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanımına da katkıda bulunabilecek çalışmalar yapmaya imkan sağlamaktadır. Odun Anatomisi ve Egzotik Ağaç Odunları lisans dersleri ile Odun Anatomisi II, Ticarette Önemli Yabancı Ağaçlar lisansüstü derslerinde Ksilaryumda mevcut olan odun örneklerinden yararlanarak öğrencilere makroskopik teşhisin nasıl yapıldığı öğretilmektedir. İlgili Anabilim Dalı’nın bilimsel çalışmalarına ilâve olarak ksilaryumda, orman ürünleri endüstrisi, müzeler, üniversiteler ve konu ile ilgili herkes için odun tanımı yapılmakta, sahip olduğumuz koleksiyonu büyütmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla ülkemizde doğal olarak yetişen 31 adet ağaç türüne ait 20x100x150 mm boyutundaki odun örneklerimizi, dünyadaki diğer koleksiyon örnekleri ile değişime devam etmekteyiz. Ayrıca odun örnekleri koleksiyonumuz içerisinde 52 adet yerli ve 11 adet yabancı ağaç türlerine ait enine, radyal ve teğet kesitleri içeren 725 adet mikroskopik slayt örneğimiz de yer almaktadır. 

2012 Güz Döneminde “İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİNDE SANAL MÜZE OLUŞTURULMASI” adını taşıyan 2 yıl süreli ÖNAP Projesi İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından kabul edilmiştir. Proje kapsamında, Prof. Dr. Adnan BERKEL (ISTUFw) Ksilaryumu’nda bulunan odun örneklerine ait kimlik bilgilerinin elektronik ortama aktarılarak uluslararası düzeyde erişime açık bir veri tabanının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Ağaç Malzeme Emprenye Tekniği Laboratuvarı 

Bu laboratuarda bilgisayar kontrollü pilot emprenye tesisi bulunmakta, lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilere uygulamaya yakın endüstriyel emprenye metotları ve programları verilmektedir. Ayrıca laboratuarda lisans Emprenye Tekniği (Odun Koruma Teknolojisi) dersi uygulamaları yapılmaktadır. Pilot emprenye tesisinden başka vakum desikatörleri ve pompaları vasıtası ile vakum metotları ile emprenye işlemleri de öğrencilere öğretilmektedir. 

Prof. Dr. A. Yılmaz Bozkurt Ağaç Malzeme Yanma Test ve Analiz Laboratuvarı 

Laboratuvara şu ana kadar İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma projesi kapsamında Mass Loss Calorimeter (MLC) (Kütle Kaybı Kalorimetre) cihazı alımı yapılmıştır. Laboratuvarda ayrıca yanma sırasında oluşan gazların analizini yapmak amacıyla FTIR spektrometre cihazı bulunmaktadır. MLC esas olarak ağaç malzemede yanma esnasında ortaya çıkan kütle kaybını ölçmektedir. Yanma testlerinde, ısı yayılımı (heat release) ve yanan maddede yanma sırasında oluşan kütle kayıpları arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Kütle kayıplarının belirlenmesi, test edilen ağaç malzemede yanmayı geciktirici emprenye maddeleri hakkında detaylı bilgi vermektedir. MLC ile analizler hızlı ve ekonomik olmakta ve daha sonra temin edilmesi planlanan Cone Calorimeter cihazına bağlanabilme özelliklerini taşımaktadır. Bu cihaz, ISO 13927 ve ISO 17554 standardlarına göre ağaç malzemede termal analizler yapmakta ve yakın gelecekte alınması planlanan duman, korozyon ve toksisite analiz ekipmanları için de temel oluşturmaktadır. Laboratuvarda bulunan güvenlik önlemleri, sesli yangın uyarı sistemi, otomatik yangın söndürücüler, ani duş sistemleri (tüm vücüt ve göz için), yangın söndürme tüpleri, havalandırma, çelik acil çıkış kapıları gibi ekipman ve sistemlerden oluşmaktadır. Laboratuvarımız ile ABD Ormancılık Servisi Orman Ürünleri Laboratuvarı (USDA Forest Service Forest Products Laboratory, Madison, WI, USA) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile ortak araştırma projelerimiz bulunmakta ve söz konusu laboratuvarlarda uzun ve kısa süreli çalışma ve ekipmanlarını kullanma olanaklarımız bulunmaktadır.

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Nanoteknoloji Uygulamaları ve Analiz Laboratuvarı

Emprenye Tekniği ve Mikoloji laboratuvarı uzun yıllar hem araştırma, hem de lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Gerek alan gerekse zaman bakımından bu laboratuvarın yeterli olmaması nedeniyle 2010 yılında analiz laboratuvarı kurulmuştur. Yürütülen projelerle altyapısı (laboratuvar tezgâhları, yer döşemeleri, elektrik tesisatı) yenilenmiş ve ileri analiz cihazları alınmıştır. Bu laboratuvarda, odun ve odun esaslı malzemelerin hava koşullarına karşı göstermiş olduğu performans, hava koşulları ve ışık haslığı test cihazı (xenotest weatherometer) kullanılarak, mantarlara ait metabolizma ürünleri ve emprenye maddelerinin analizleri UV-VIS spektrofotometre kullanılarak yapılmaktadır. Bu kapsamda halen devam eden araştırma projeleri yanı sıra, Emprenye Tekniğinde Standartlar ve Standart Analiz Metotları ve Mikoloji yüksek lisans dersinin bazı uygulamaları ve lisansüstü tez çalışmaları için Nanoteknoloji Uygulamaları ve Analiz Laboratuvarı kullanılmaktadır. Bu laboratuarda yer alan eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan tüm cihazlara, kimyasal ve sarf malzemelere ilişkin detaylar Tablo 1’de verilmiştir.

Odun Mikrobiyolojisi ve Koruma Laboratuvarı

Bölümümüzün en eski laboratuvarlarından biri olan Odun Mikrobiyolojisi ve Koruma Laboratuvarı’nda emprenye edilmiş masif ve kompozit malzemelerde dayanıklılık (toprak-blok, Kolle şişe, agar-plate, vb.), yaşlandırma (suda bekletme, kurutuma, buharlama vb.) testleri, emprenye edilmiş ağaç malzemeden emprenye maddelerinin yıkanma testleri, emprenye maddelerinin nüfuz derinliği ve retensiyon iktarlarının belirlenmesi, metal ve ağaç malzemede yapmış oldukları korozyon testleri ve ağaç malzemeye bağlanma (fiksasyon) analizleri, yeni geliştirilen koruyucu maddelerin toksisite testleri, ağaç malzeme üzerinde olumsuz etkileri olan biyolojik organizmaların odunu çürütme ya da zarar verme kabiliyetleri, ağaç malzemede (yeni, tarihi binalarda kullanılan ve arkeolojik) tahribat tipi ile derecesinin belirlenmesi, özellikle bakteri ve mantarların odunda gelişme hızları ve fizyolojileri, orman endüstri işletmelerinde hava kalitesi, mantar ve böceklere karşı doğal dayanıklılık testlerini kapsayan araştırma faaliyetlerinin yanı sıra lisans ve lisansüstü derslerin uygulamaları yaptırılmakta, tez çalışmaları için uygun koşullar sağlanmaktadır. Bu kapsamda
Emprenye Tekniği (Odun Koruma Teknolojisi), Odun Patolojisi, Odun Mikrobiyolojisi (Ağaç Malzeme Zararlıları), Ahşap Konservasyonu lisans dersleri ile Emprenye Tekniği II, Odunda Termit Zararı ve Kontrolü, Ağaç Malzemede Deniz Organizmalarının Zararı ve Kontrolü, Emprenye Tekniğinde Standartlar ve Standart Analiz Metotları, Emprenye Endüstrisinde Çevre Kirliliği ve Geri Kazanım, Mikoloji, Depolama Teknikleri ve Odun İşleyen Endüstrilerde Hava Kalitesi lisansüstü derslerinin bazı uygulamaları bu laboratuvarda yaptırılmaktadır. Odun ya da odun esaslı ürünler ile emprenye maddeleriyle işlem görmüş ağaç malzeme, odun esaslı levha ürünleri ve odun plastik kompozitlerin doğal dayanıklılık testlerinde kullanılan çürüklük, renk ve küf mantarlarına ilişkin laboratuvarımız kültür koleksiyonunda esmer, beyaz çürüklük mantarları, küf mantarları ve renk mantarlarına ait koleksiyon bulunmaktadır. 1966 yılından bu yana kullanılan laboratuvarların elektrik tesisatının uygun olmaması nedeniyle cihazlarda zaman zaman yaşanan problemlerin çözülmesine yönelik elektrik tesisatı yenilenmiştir. Ayrıca, meydana gelen elektrik kesintilerinin laboratuvar çalışmalarında kesintiye ve cihazlarda ciddi arızalara neden olmaması için tüm laboratuvar elektrik sistemi kesintisiz güç kaynağına bağlanmıştır. 

Şebeke suyu ve su tesisatıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik ilgili cihazların gereksinimini karşılayacak nitelikte suyu sağlayacak arıtma sistemi kurulmuştur. 1966 yılından bu yana kullanılan mevcut iklimlendirme odası ve 0aşılama odasının mikrobiyolojik çalışmalar için uygun şartları sağlayamaması, mevcut otoklavın yeterli olmaması üzerine, mikrobiyolojik çalışmalarda mantarların yaşam isteklerine bağlı olarak optimum bağıl nem ve sıcaklığı sağlayan uluslararası standartlara uygun iklimlendirme dolabı, steril koşullarda aşılamaların yapılmasını sağlayan aşılama
kabini, sterilizasyon işlemlerinde karşılaşılan darboğazın aşılması için otoklav Anabilim dalımızca yürütülen projeler ile temin edilmiştir. Emprenye teknikleri ve mikrobiyolojik çalışmaların temelini oluşturan bu cihazların yanı sıra proje destekleri ile temin edilen Odun Mikrobiyolojisi ve Koruma Laboratuvarı’nda yer alan ve eğitim-araştırma faaliyetlerinde kullanılan tüm cihazlara, kimyasal ve sarf malzemelere ilişkin detaylar Tablo 1’de verilmiştir.

Örnek Hazırlama Odası 

Araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan kimyasal ve sarf malzemelerin depolandığı bir iç odayı da içeren örnek hazırlama odası Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı laboratuvarlarında analiz öncesi örneklerin hazırlık işlemlerinin yapıldığı birimdir. Bu alanda öğütme, odun örneklerinin (yeni, tarihi binalarda kullanılan ve arkeolojik) incelemeler öncesi hazırlanması, mantar denemelerinde kullanılan kültür şişelerinin sterilizasyon öncesi hazırlık işlemlerini kapsayan faaliyetlerle test ve analizler sonrası temizlik işleri yapılmaktadır.

Odun Dışı Orman Ürünleri Koleksiyon Odası 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi bünyesinde 5 enstitüden biri olarak 1937 yılında “Orman Mahsullerini Değerlendirme Enstitüsünün” kurulması sonrasında, “Orman İntifaı”adı altında okutulan Orman Mahsullerinden Faydalanma derslerinin uygulamaları için ülkemizden toplanan ve yurtdışından getirilen odun dışı orman ürünlerine ait örneklerle “Orman Tali Mahsulleri Koleksiyonu” oluşturulmaya başlanmıştır. Orman Fakültesi 1948 yılında İstanbul Üniversitesine altıncı fakülte olarak bağlanmış ve özellikle ülkemiz ekonomisi için önemli orman yan ürünlerinin üretim tekniklerine, endüstrisine yönelik araştırmalar önem kazandığından, koleksiyonda yer alan örneklerin sayısı arttırılmıştır. Önceleri Ormancılık İş Bilgisi Laboratuvarı bünyesinde saklanan örnekler, 199O’ların sonunda adı geçen laboratuvarın kapatılarak öğretim elemanları çalışma odalarına dönüştürülmesi sonrasında 2OO7 yılına kadar Ksilaryumda saklanmış, daha sonra ayrı bir odaya taşınmıştır. Odun Dışı Orman Ürünleri Koleksiyonu, 194O’lı yıllardan günümüze kadar korunan örneklerin yanı sıra son yıllarda önem kazanan odun dışı orman ürünlerine ait örnekler ile zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Odun Dışı Orman Ürünleri Koleksiyon Odamızdan, Odun Dışı Orman Ürünleri Endüstrisi, Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim Teknikleri ve Orman Ürünlerinden Faydalanma dersleri uygulamalarında yararlanılmaktadır.

Stihl Ormancılık İş Bilgisi Laboratuvarı 

Orman Mahsullerini Değerlendirme Kürsüsü bünyesinde kurulmuş olan Ormancılık İş Bilgisi Laboratuarı 199O’ların sonunda kapatılarak öğretim elemanları çalışma odalarına dönüştürülmüştür. 2OO7 yılında ergonomik ilkelerle yeniden düzenlenmiş lisans ve lisansüstü ders, uygulama ve seminer verilebilecek bir laboraruvar haline getirilmiştir. Burada ormanda ağaçlarının keresteye, mobilyaya, kâğıda ve diğer katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla kesilmesi, dallarının temizlemesi, boylanması, taşınması işlerinde kullanılan gerekli araç ve gereçler öğrencilere gösterilmekte, kullanım yerleri anlatılmaktadır. Geçmişte ve günümüzde kullanılan motorlu testereleri, kabuk soyma demirlerini, çevirme çengellerini, kavrama kancalarını, kamaları, baltaları, testereleri, tirforları, taşıma ve sürütme aparatlarını Orman Fakültesi öğrencilerinin bu laboratuvarda görmesi mümkündür. Dikili ağaçların işaretlenmesine yönelik örnek malzemelerle zenginleştirilen bu laboratuvarda çeşitli iş araçlarının ve motorlu testerelerin rasyonel (ve verimli) kullanılmasına yönelik bakım araçları ile çeşitli görsel materyal ve afişler de bulunmaktadır. Odun hasadı ve ekipmanlarına yönelik ulusal- uluslararası yayınlar ile yine aynı konularda anabilim dalımız öğretim üyelerinin yayınları, ormancılık
faaliyetlerinde ve orman endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik koruyucu donanımlar, araçlar da ormancılık iş bilgisi laboratuvarında yer almaktadır. Ayrıca, bu laboratuvarımızdan İş Bilgisi ve kısmen de Orman Ürünlerinden Faydalanma dersleri uygulamalarında yararlanılmaktadır.


Ahşap Fiziği ve Tahribatsız Test Laboratuvarı

Ahşap Fiziği ve Tahribatsız Test Laboratuvarı’nda ahşap ve ahşap kompozit malzemelerin fiziksel özellikleri tespit edilebilmektedir. Bunlardan başlıcaları; yoğunluk, rutubet, kalınlığına şişme, su alma, daralma, genişleme, boyuna uzama, formaldehit miktarı, yüzey pürüzlülüğünün tayinidir. Bu laboratuvarda ahşap ve kompozit malzemelerde tahribatsız muayene (NDE) yapılabilmektedir. Bu kapsamda; stres dalgası, ultrasonik dalga ve vida çekme yöntemleri ile direnç ve elastik özelliklerin belirlenmesi, yapısal ahşap malzemelerin tahribatsız olarak yük taşıma sınıflarının belirlenmesi, tomruk ve kereste sınıflandırma, dikili ağaçlarda akustik tomografi ile çürük vb. kusurların tespiti yapılabilmekte ve bu konular ile ilgili araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bundan başka lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri kapsamında test ve analizler yapılmaktadır. Lisans derslerinin ise laboratuvar uygulamaları da bu laboratuvarda yürütülmektedir. Ahşap Fiziği ve Tahribatsız Test Laboratuvarı’nın altyapısı, çeşitli araştırma projelerinden sağlanan finans ve özel sektör desteği ile 2010 yılında yenilenmiştir. Buna ilaveten yeni cihaz ve ekipmanlar da alınmıştır.

Prof. Dr. Yener Göker Ahşap Mekaniği Laboratuvarı

Ahşap Mekaniği Laboratuvarı’nda ahşap ve ahşap kompozit malzemelerin mekanik özellikleri tespit edilmektedir. Bunlardan başlıcaları; eğilme direnci, elastikiyet modülü, çekme direnci, yapışma direnci, basınç direnci, janka sertlik, şok direnci, makaslama direnci ve vida tutma mukavemeti tayinidir. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri kapsamında test ve analizler de yapılmaktadır. Lisans derslerinin ise laboratuar uygulamaları bu laboratuvarda yürütülmektedir. Ahşap Mekaniği Laboratuvarı’nın altyapısı, çeşitli araştırma projelerinden sağlanan finans ve özel sektör desteği ile 2010 yılında yenilenmiştir. Buna ilaveten yeni cihaz ve ekipmanlar da alınmıştır. Laboratuvarda bulunan cihaz, ekipman, kimyasal ve sarf malzemeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

Ahşap Pilot Tesisi
a) Kompozit Malzeme Üretim Laboratuvarı

Kompozit Malzeme Üretim Laboratuvarı’nda yonga levha, kontrplak, liflevha, OSB, LVL gibi geleneksel ahşap kompozit levhalar çeşitli hammaddeler ve farklı proses parametreleri ile üretilebilmektedir. Bunun yanında ahşap plastik kompozit malzemelerin üretimi de gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda ayrıca yeni alınan makine ve teçhizatlar ile kompozit sandviç levhalar da yakın bir zamanda geliştirilip üretilebilecektir. Yürütülen lisans dersleri kapsamında levha üretimi ile ilgili uygulamalar da öğrenciler ile birlikte yapılmaktadır. İlaveten, yüksek lisans ve doktora tezleri kapsamındaki kompozit malzemelerin üretimide yine bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Kompozit Malzeme Üretim Laboratuvarı’nın altyapısı, çeşitli araştırma projelerinden sağlanan finans ve özel sektör desteği ile 2008 ve 2011 yıllarında yenilenmiştir. Laboratuvarda bulunan cihaz, ekipman, kimyasal ve sarf malzemeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

b) Ahşap Bükme Laboratuvarı

Ahşap Bükme Laboratuvarı’nda bükülmüş ahşap malzeme üretimi gerçekleştirilmektedir. Farklı ağaç türleri ve bükme prosesi parametrelerinin kullanılması suretiyle farklı özelliklere sahip ahşap malzemeler üretilebilmektedir. Yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri kapsamındaki ahşap bükme işlemleri de bu laboratuarda gerçekleştirilmektedir. Ahşap Bükme Laboratuvarı’nın altyapısı, çeşitli araştırma projelerinden sağlanan finans ile 2010 yılında kurulmuştur. Laboratuvarda bulunan cihaz, ekipman, kimyasal ve sarf malzemeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

C) Ahşap Kurutma ve Buharlama Laboratuvarı

Ahşap Kurutma ve Buharlama Laboratuvarı’nda, farklı ağaç türlerine ait çeşitli boyutlara sahip kerestelerin kurutulması ve buharlanması işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri kapsamındaki çalışmalar da yapılmaktadır. Lisans derslerinin ise laboratuvar uygulamaları yine bu laboratuvarda yürütülmektedir. Ahşap Kurutma ve Buharlama Laboratuvarı’nın altyapısı, özel sektör desteği ile 2010 yılında yenilenmiştir. Laboratuvarda bulunan cihaz, ekipman, kimyasal ve sarf malzemeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

Odun Mekaniği Termal Analiz ve Nanoteknoloji Laboratuvarı

Nanoteknoloji Laboratuvarı’nda nanobilim ve nanoteknolojinin orman ürünleri endüstrisindeki uygulamaları üzerine ARGE çalışmaları yapılmaktadır. Yeni nesil ürünler geliştirilmektedir. Bunun yanında mevcut malzemelerin istenmeyen özelliklerini iyileştirmek için modifikasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Nanoteknoloji Laboratuvarı’nda doktora tezleri kapsamındaki araştırmalar yürütülmektedir. Nanoteknoloji Laboratuvarı’nın kurulum ve altyapı çalışmalarına 2009 yılında başlanmış olup, çeşitli araştırma projelerinden sağlanan finans ile 2011 yılında
tamamlanmıştır. Laboratuvarda bulunan cihaz, ekipman, kimyasal ve sarf malzemeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

Termal Analiz Laboratuvarı’nda ahşap/biyomalzemeler, kompozit malzemeler, polimerler ve diğer malzemelerin termal karakteristikleri ve termal stabiliteleri üzerine araştırma ve geliştirme yapılmaktadır. Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan çeşitli malzemelerin TGA, DTA, DMTA ve TMA analizleri yapılmaktadır. Doktora tezleri kapsamındaki araştırmalar da Termal Analiz Laboratuvarı’nda yürütülmektedir. Buna ilaveten çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Termal Analiz Laboratuvarı’nın kurulum ve altyapı çalışmalarına 2009 yılında başlanmış olup, çeşitli araştırma projelerinden sağlanan finans ile 2011 yılında tamamlanmıştır. Laboratuvarda bulunan cihaz, ekipman, kimyasal ve sarf malzemeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.


Ahşap Modelleme ve Robotik Uygulamalar Laboratuvarı (AYMOROB)

Ahşap yüzey yapısının sayısal bir modelle tanımlanması, bu tanımlamanın yüzey yapısını ağaç türüne ve gördüğü işlemlere incelenmesi gerçekleşmektedir. Yüzey kalitesi geliştirmeye yönelik sayısal parametrik bilgi tabanı oluşturulmaktadır.


Ahşap Yüzey Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Laboratuvarı (AYDEK)
Laboratuvarda yürütülen çalışmalar, ahşap yüzeylerin değerlendirilmesi, pürüzlülük değerlerinin ölçülmesi, farklı ağaç türü, işlem ve yüzey işlemi uygulamalarına göre kalite değerlendirmelerini kapsamaktadır.